در حال بارگذاری ...
  • نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مصوبه های آموزشی و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص
  • بررسی مستمر فرایندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه نامه های مناسب
  • تهیه و تدوین شیوه نامه ها و طرح های آموزشی و ارایه آن ها به شورای تخصصی آموزشی دانشگاه
  • بهره گیری از شیوه های نوین جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی
  • نظارت بر روند فعالیت های طراحی و راه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه
  • تهیه گزارش های کارشناسی پرونده های دانشجویان
  • نظارت بر روند تشکیل پرونده ، ثبت نام پذیرفته شدگان ، ادامه تحصیل و فراغت از تحصیل دانشجویان مطابق با آیین نامه و شیوه نامه های آموزشی
  • کنترل سنوات تحصیلی دانشجویان
  • نظارت بر اجرای برنامه های مصوب در رشته های دانشگاه با هماهنگی دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی
  • صدور انواع گواهی های تحصیلی برای دانش آموختگان
  • پی گیری امور مربوط به دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان )
  • مشارکت در برگزاری جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصیلی
  • ارایه گزارش های آماری از تعداد دانشجویان ، فارغ التحصیلان و تدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه
  • ارایه مشاوره و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی
  • پی گیری امور مربوط به دانشجویان میهمان ، انتقالی ، مشروطی ، تمدید سنوات ، انصراف ، اخراج ، حذف نیمسال تحصیلی ، مرخصی ، تغییر رشته ، حذف پزشکی ، غیبت نیمسال ، مواردخاص و ...
  • برنامه ریزی برای صدور کارت دانشجویان
  • پی گیری امور مربوط به نظام وظیفه ، تاییدیه تحصیلی و صحت مدارک دانشجویان و اعلام مغایرت های شناسنامه ای ، معدل و ... به سازمان سنجش و مراجع مرتبط
  • پیشنهاد ، تصویب و ابلاغ مصوبه های آموزشی در خصوص مسایل آموزشی و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای آن
  • مدیریت و نظارت بر تعریف دروس و تخصیص کد در سیستم آموزشی
  • نظارت بر تشکیل کلاس های درس ، حضور استادان، برگزاری امتحانات ، تایید نمرات و ... و تهیه گزارش های لازم در این زمینه
  • اطلاع رسانی لازم  به دانشجویان و رسیدگی به مشکلات و درخواست های موردی و غیرمتداول آنان در خصوص مسایل آموزشی از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی آنان
  • همکاری در برگزاری  شورای تخصصی آموزشی دانشگاه و کمیسیون موارد خاص و تهیه دستور جلسات ، صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
  • پاسخ به هرگونه مکاتبه در خصوص دانشجویان و دانش آموختگان به موسسات و ارگان های دولتی و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور بر اساس مقررات آموزشی
  • اطلاع و آگاهی از مفاد آیین نامه ها ، بخشنامه ها و آخرین تغییرات و اصلاحات و انتقال به همکاران و ارایه راهنمایی های لازم
  • پی گیری و اجرای احکام کمیته انضباطی دانشجویان ، تصویب و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه ( زمان ثبت نام ، حذف و اضافه ، آغاز و پایان نیمسال تحصیلی و ... )
  • نظارت بر انتخاب ، حذف یا اضافه دروس دانشجویان ( پس از بررسی در خصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی )
  • تهیه فهرست کلاس های درس در هر نیمسال جهت ارسال به دفتر برنامه ریزی و نظارت دانشگاه
  • انجام سایر امور ارجاعی از سوی رئیس و معاون آموزشی دانشگاه