شرح وظایف مدیریت امور مدارس وابسته و کارورزی

 

 • برنامه ریزی، نظارت وکنترل فرآیندهای مختلف کارورزی
 • برنامه ریزی آموزشی در راستای توانمدسازی حرفه ای عوامل اصلی کارورزی
 • مدیریت وپایش(ارزیابی کیفی وکمی) امور مربوط به برنامه­ها وفعالیت­ها مصوب مدیریت
 • مستندسازی نتایج عملکردی کارورزی چهارگانه
 • توسعه وتقویت ظرفیت­های لازم برای امکانات مالی وانسانی فعالیت­ها وامور کارورزی
 • مشارکت در برقراری ارتباط نهادها، سازمان­هاوسایرمراجع تخصصی در زمینه کارورزی
 • برنامه ریزی به منظور انجام بازدیدهای میدانی از پردیس­ها، واحدهای تابعه ومدارس مجری کارورزی
 • همکاری وتعامل با ادارات کل معاونت وسایربخش­های دانشگاه جهت حسن اجرای فعالیت­هاوبرنامه­ها
 • همکاری ومشارکت در برنامه ریزی مطالعات وپژوهش­های لازم در حوزه کارورزی ومدارس وابسته
 • شرکت در جلسات شوراها، کمیته­های تخصصی با اجازه مافوق
 • تشکیل وراهبری کمیته­های تخصصی برنامه ریزی ونظارت در زمینه امور کارورزی ومدارس وابسته
 • هماهنگی به منظور برگزاری جلسات شورای کارورزی وپیگیری مصوبات آن
 • تهیه وتدوین دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های مرتبط با مدیریت جهت طرح در مراجع ذی­ربط
 • هماهنگی در تهیه، تدوین وجمع بندی گزارش­های عملکردی در حوزه کارورزی ومدارس وابسته
 • یکپارچه سازی وانسجام بخشی متوازن به فعالیت­های ادارات زیر مجموعه
 • تدوین پیش نویس سند ورودی- فرآیندی وخروجی راه اندازی مدارس وابسته
 • پیگیری فرآیند راه اندازی مدارس وابسته
 • دانش افزایی وتوانمندسازی خود وکارشناسان حوزه مدیریت وپیشنهاد برگزاری دوره­های آموزشی تخصصی
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 مسعود علی محمدی 87751758

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103020

تعداد بازدید: 372 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران