اسامی کارکنان دفتر امور مدارس وابسته و کارورزی

 

 

اسامی کارکنان دفتر امور مدارس وابسته و کارورزی
          تصویر                   نام و نام خانوادگی مسئولیت شرح وظایف شماره تماس
    آقای برهانی

معاون مدیر

 کارورزی و امور مدارس وابسته

  87754759

   آقای مهدی فاضلی

کارورزی و امور مدارس وابسته

  87751770
   آقای هاتف حمدالهی کارورزی و امور مدارس وابسته   87751770

 


| شناسه مطلب: 103535

تعداد بازدید: 614 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران