اهم وظایف آقای حمیدرضا مشهدی

 

١. عملی نمودن نظام برنامه ریزی راهبردی و کلان مربوط به حوزه معاونت

٢. نظارت برتدوین پیشنویس برنامه های راهبردی و عملیاتی و بودجه سالانه حوزة معاونت بر اساس نظام برنامه ریزی

٣. آشنا سازی اعضای هیات علمی با شرح وظایف آموزشی، پژوهشی و علمی مربوط.

٤. نظارت بر برنامه های درسی و سرفصلهای آموزشی از طریق کمیته های مربوط

٥. برنامه ریزی در جهت ارتقا سطح علمی توانمندیهای آموزشی اعضای هیات علمی

٦. همکاری و جلب مشارکت روسای گروههای تابعه در طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژی ها و برنامه های حوزه معاونت

٧. بررسی پیشنهادات برنامه های توسعه ای حوزه آموزش

٨. برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه دفتر جهت انعکاس به مقامات مافوق

٩. مشارکت در برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر توسعه فعالیتهای پردیسهای استانی متناسب با طرحها و برنامه های توسعهای دانشگاه

١٠ . ایجاد هماهنگی لازم بین گروههای مختلف و ادارات تابعه دفتر جهت توسعه و تقویت قطبهای آموزشی در شبکه دانشگاه

١١ . بررسی برنامه های درسی و سرفصلهای آموزشی از طریق کمیته های مربوط

١٢ . برنامه ریزی در جهت ارتقا سطح علمی توانمندیهای آموزشی اعضای هیات علمی

١٣ . برنامه ریزی توسعه فعالیتهای پردیسهای استانی (کوتاهمدت، علمی- کاربردی و آموزش عالی) متناسب با طرحها و برنامه های توسعهای دانشگاه

١٤ . برنامه ریزی همسان سازی و یکپارچگی فعالیتهای آموزشی در واحدها و مراکز آموزشی، بر اساس سیاستها و برنامه های مجموعه

١٥ . هماهنگی و شناسایی و تحلیل دوره ای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدید های کلیدی حوزه آموزشی دانشگاه

١٦ . نظارت بر تهیه شیوه نامه ها وتدوین شاخص های لازم برای سنجش عملکرد آموزشی دانشگاه دردوره های آموزشی

١٧ . نظارت جمع بندی وتدوین گزارش های تحلیلی ومدیریتی درحوزه گروه های آموزشی

١٨ . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١٩ . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


| شناسه مطلب: 103732

تعداد بازدید: 259 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران