اهم وظایف خانم سیده فاطمه موسوی

 

١. همکاری در تهیه و تدوین پیشنویس قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی مورد نیاز

٢. نظارت برجمعبندی و تدوین گزارش های تحلیلی و مدیریتی در حوزه گروههای آموزشی جهت ارائه به مقامات مافوق

٣. نظارت برجمعآوری آماری و اطلاعات تخصصی در حوزه گروههای آموزشی

٤. مستندسازی،اطلاع رسانی، و انتشار اسناد، مدارک و یافته های آموزشی در سطح معاونت

٥. برقراری تعامل و ارتباط مستمربا گروههای آموزشی جهت تهیه و تدوین پیش نویس برنامه ها و سیاستهای کاری مربوط به حوزه

٦. تدوین برنامه های آموزشی و تعریف محتوای دروس و دوره های آموزشی

٧. تشکیل جلسات و نشستها به منظور هماهنگی امورگروههای آموزشی

٨. بررسی وارایه پیشنهاد درباره اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز

٩. تشکیل و راهبری کمیته ها و کار گروههای تخصصی مرتبط برای بررسی و آسیب شناسی فعالیت گروههای آموزشی

١٠ . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١١ .انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103733

تعداد بازدید: 247 | آخرین بازدید:




نظرات کاربران