اهم وظایف خانم افسانه کرانی

 

 

١. شناسایی و تحلیل دورهای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای کلیدی مراکز آموزش عالی و ارائه گزارشات کارشناسی به مقامات مافوق

٢. الگوبرداری از مراکز آموزش عالی معتبر داخلی و خارجی در راستای توسعه و تقویت مراکز آموزش عالی دانشگاه

٣. انجام بررسیهای کارشناسی در خصوص تشکیل و توسعه مراکز آموزش عالی با هماهنگی واحدها و مسئولین مربوطه

٤. جمع آوری اطاعات، تهیه و تدوین پیشنویس روشها، دستورالعملها و استانداردهای آموزشی مورد نیاز

٥. ساماندهی آمار و اطلاعات مراکز آموزش عالی بصورت الکترونیکی و فیزیکی حسب نیاز

٦. همکاری و بررسی و ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی بر اساس دستورالعملهای مدون

٧. تهیه، تدوین و انتشار گزارشات ادواری کارشناسی و تحلیلی انحراف عملکرد از اهداف و برنامه های مصوب مراکز آموزش عالی و ارائه به مقامات مافوق

٨. سنجش میزان اثربخشی برنامه های اجرا شده حوزه مراکز آموزش عالی در راستای تحقق چشم انداز و راهبردهای کلان دانشگاه و پیشنهاد راهکارهایبهبودواصلاح

٩. انجام اقدامات کارشناسی جهت رده بندی و رتبه بندی مراکز آموزش عالی در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب

١٠ . نظارت تخصصی و پیگیری جمع آوری اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز در چارچوب وظایف کاریجهت اندازهگیری و سنجش و پایش معیارها و

شاخصهای عملکردی مراکز آموزش عالی

١١ . جمعبندی و تدوین گزارشات کارشناسی، تحلیلی، آماری از وضعیت عملکردی مراکز آموزش عالی حسب دستور مقام مافوق

١٢ . بررسی شکایات، انتقادها و پیشنهادهای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص مراکز آموزشی عالی و پیگیری تا حصول نتیجه مناسب

13. پیگیریتدوینوپیشنهادبرنامه هایمختلفآموزشیبهشورایدانشگاه

14. اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی حوزه معاونت

15. اقدامات لازم جهت بروز رسانی قوانین و مقررات

16. اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

17. حضوردر جلسات شورای تحصیلات تکمیلی.

18. همکاری با عوامل آموزشی وپژوهشی در اجرای دوره های کوتاهمدت تخصصی

19. بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دردانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی فعال دراین دوره ها وارایه گزارش آن به

شورای دانشگاه

20. پیگیری پیشنهاد تأسیس رشتهها و دوره های تکمیلی جدید دانشگاه

21 . پیگیری گزارشات مربوط به امور پایاننامه ها و رساله های دانشجویی (دوره کارشناسیارشد و بالاتر)

22 . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

23 . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

24 . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


| شناسه مطلب: 103735

تعداد بازدید: 195 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران