اهم وظایف آقای ابراهیم شکرایی

 

١. همکاری و بررسی و مشارکت در تدوین شاخص های مورد نیاز در حوزه عملکرد آموزش

٢. جمع آوری اطلاعات لازم از پردیسها

٣. مشارکت در ارائه طرحهای دفاعیه از توانمندیهای حوزه آموزش

٤. پیشنهاد اولویتهای مربوط به سنجش عملکرد آموزشی

٥. گردآوری اسناد ودادههای مورد نیاز برای سنجش عملکرد آموزشی

٦. بررسی کارشناسی در حوزه نقاط قوت و ضعف، تهدیدات و فرصتها در حوزه عملکرد آموزش دانشگاه

٧. دریافت به موقع گزارش ها و نظرات کارشناسی پردیسهای استانی

٨. نظارت تخصصی بر رعایت قوانین و مقررات

٩. دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١٠ . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103736

تعداد بازدید: 225 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران