اهم وظایف خانم فاطمه نهنجی

 

١. گردآوری اطلاعات و داده های لازم جهت شناسایی نیازهای گروه های آموزشی و انعکاس نتایج آن به مسئولین مربوطه

٢. دریافت، جمعبندی و تدوین گزارش های تحلیلی و مدیریتی در حوزه گروه های آموزشی جهت ارائه به مقام مافوق

٣. انجام مطالعات و بررس لازم جهت شناسایی نیازهای گروه های آموزشی

٤. همکاری و مشارکت در تأمین و تدارک منابع مکتوب و غیرمکتوب علمی و آموزشی مورد نیاز گروه های آموزشی

٥. ارزیابی مستمر از عملکرد گروه های آموزشی و بهنگام سازی آنها متناسب با الزامات و نیازهای روز

٦. دریافت، جمعبندی و تدوین گزارش های تحلیلی و مدیریتی در حوزه گروه های آموزشی جهت ارائه به مقام مافوق

٧. جمع آوری و بررسی اطلاعات مرتبط با طرحهای نیازسنجی گروههای آموزشی و تهیه و تدوین گزارش های تحلیلی و کارشناسی حسب نیاز

٨. همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین پیشنویس قوانین و مقررات و دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز جهت ارائه به مقامات مسئول

٩. دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١٠ . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 103737

تعداد بازدید: 203 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران