اهم وظایف خانم عاطفه عطاران

 

١. مشارکت در طراحی و تعریف دوره ها و رشته های جدید مورد نیاز در سطح دانشگاه

٢. بررسی کارشناسی در خصوص شناسایی چالشها و اولویتهای آموزشی کشور با اولویت حوزه تربیت معلم و انعکاس آن به واحدها و مراکز تابعه

٣. انجام امورمربوط به ارزیابی مستمر محتوای دوره ها و برنامه های آموزشی و پیگیری امور مربوط به بازنگری سرفصلها و بروزآوری آنها

٤. معرفی منابع آموزشی معتبر منطبق با سرفصلهای برنامه درسی

٥. انجام اقدامات کارشناسی جهت تعریف و تدوین محتوای دوره ها و برنامه های آموزشی

٦. انجام امور مربوط به تأمین و تدارک منابع مکتوب و غیرمکتوب علمی و آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی مربوط به برنامه درسی رسمی

٧. جمع آوری اطلاعات مربوطه به جداول دروس وغیره.

٨. دریافت، بررسی و گزارش نظرات دانشجویان در خصوص محتوای آموزشی و سرفصل دروس.

٩. اقدامات لازم جهت یکسانسازی و استانداردسازی محتوای برنامه های آموزشی در مجموعه دانشگاه

١٠ . گردآوری دادهها و اطلاعات و پردازش اولیه آنها.

١١ . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١٢ . .انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


| شناسه مطلب: 103738

تعداد بازدید: 297 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران