اهم وظایف خانم نیدا عبداللهی

 

.1 ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه

٢. دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی حوزه

٣. تنظیم برنامه های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای حوزه

٤. تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه ها و مستندات مورد نیاز حوزه

٥. جمعآوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز حوزه

٦. پاسخگویی به تلفنها و مراجعان مربوط

٧. اطلاعرسانی وقایع و اخبار مرتبط به مافوق در زمان مناسب و کیفیت مطلوب

٨. پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه

٩. ارائه خدمات دریافت و ارسال پیامهای الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

١٠ . نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک بر اساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه با رعایت طبقه بندی آنها

١١ . ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و واحدهای تابعه

١٢ . گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی

١٣ . تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها

١٤ . آگاه نمودن اعضای شرکت کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با مافوق و تنظیم وقت نشستها

١٥ . آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه حوزه

١٦ . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.


| شناسه مطلب: 103791

تعداد بازدید: 181 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران