شرح وظایف مدیر برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

١. همکاری و جلب مشارکت روسای گروههای تابعه در طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژی ها و برنامه های حوزه معاونت

٢. بررسی پیشنهادات برنامه های توسعه ای حوزه آموزش

٣. برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه دفتر جهت انعکاس به مقامات مافوق

٤. مشارکت در برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر توسعه فعالیتهای پردیسهای استانی متناسب با طرحها و برنامه های توسعهای دانشگاه

٥. ایجاد هماهنگی لازم بین گروههای مختلف و ادارات تابعه دفتر جهت توسعه و تقویت قطبهای آموزشی در شبکه دانشگاه

٦. مشارکت در تدوین پیشنویس برنامه های راهبردی و عملیاتی و بودجه سالانه حوزه معاونت بر اساس نظام برنامه ریزی

٧. عملی نمودن نظام برنامه ریزی راهبردی و کلان مربوط به حوزه معاونت

٨. برگزاری جلسات با حضور نمایندگان واحدها به منظور هماهنگی در خصوص سیاستها و برنامه های راهبردی و عملیاتی حوزه معاونت

٩. بررسی برنامه های درسی و سرفصلهای آموزشی از طریق کمیته های مربوط

١٠ . برنامه ریزی در جهت ارتقا سطح علمی توانمندیهای آموزشی اعضای هیات علمی

١١ . برنامه ریزی توسعه فعالیتهای پردیسهای استانی (کوتاهمدت، علمی- کاربردی و آموزش عالی) متناسب با طرحها و برنامه های توسعهای دانشگاه

١٢ . برنامه ریزی همسان سازی و یکپارچگی فعالیتهای آموزشی در واحدها و مراکز آموزشی، بر اساس سیاستها و برنامه های مجموعه

١٣ . هماهنگی و شناسایی و تحلیل دوره ای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدید های کلیدی حوزه آموزشی دانشگاه

١٤ . نظارت بر تهیه شیوه نامه ها وتدوین شاخص های لازم برای سنجش عملکرد آموزشی دانشگاه دردوره های آموزشی

١٥ . نظارت جمع بندی وتدوین گزارش های تحلیلی ومدیریتی درحوزه گروه های آموزشی

١٦ . دانش افزایی و توانمندسازی خود و کارشناسان حوزه و پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

١٧  .انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


| شناسه مطلب: 103805

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران