اسامی پذیرفته شدگان نهایی تاخیر گزینشی، تکمیل ظرفیت و نیمه متمرکز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی تجدید نظر گزینش آزمون 97-1396 به انضمام نتایج نهایی کد صفر مرحله تکمیل ظرفیت و نیمه متمرکز را، از فایل ضمیمه  دریافت نمایید.


نظرات کاربران