در جلسه کمیته اجرایی نوداشت یکصد سال تربیت معلم، امروز مطرح شد.

رئیس جمهور مهمان ویژه نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در ایران

در جلسه کمیته اجرایی که امروز در دفتر معاونت پژوهشی تشکیل شد دکتر طاهری نیا از حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم در این مراسم باشکوه خبر دادند.

ایشان در ادامه تأکید نمودندکه با توجه به حضور ریاست محترم جمهور و تغییر محل برگزاری مراسم اعضا محترم کمیته اجرایی و رؤسای محترم کمیته برنامه­های خود را بر اساس ظرفیت و شرایط محل جدید تنظیم و مدیریت نمایند. وی در ادامه وظایف و مسئولیت های هر یک از کمیته های اجرایی، علمی، تشریفاتی، حراست و روابط عمومی و موزه و نمایشگاه را یادآوری نمودند. دکتر طاهری نیا در ادامه برقراریکنترل و نظارت بر تحقق برنامه های پیش بینی شده تأکید نمودند.


نظرات کاربران