مدیریت بالندگی حرفه ای منتشر کرد:

انتشار نهمین شماره خبرنامه بالندگی حرفه ای با موضوع توانمندسازی

نهمین شماره خبرنامه بالندگی حرفه ای با موضوع توانمندسازی منتشر شد. فایل پیوست ضمیمه می باشد.


نظرات کاربران