برگزاری دومین جلسه، فصلنامه مطالعات کارورزی در تربیت معلم

دومین جلسه فصلنامه کارورزی با حضور دکتر روشندل معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، دکتر طاهری نیا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه وسایر اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه پس از تبادل نظر وگفتگو در خصوص موضوعاتی مختلف، اعضا به اتفاق آراء در موارد ذیل به توافق رسیدند:

 1-عنوان نشریه: مطالعات کارورزی در تربیت معلم 2- تعداد انتشار در سال :  فصلنامه (در هر فصل یک شماره)

اعضای هیئت تحریریه همچنین بر اطلاع رسانی مناسب با پردیس ها به منظور دریافت مقالات از افراد صاحبنظر ، راه اندازی سایت اینترنتی فصلنامه و اختصاص فضایی در هر شماره برای معرفی تازه های نشر در حوزه کارورزی  تاکید کردند.

خاطر نشان می گردد.امتیازچاپ مقاله در این نشریه معادل نشریات علمی ترویجی دانشگاه می باشد.

محورهای پیشنهادی برای فراخوان مقالات:

 1. کارورزی در تربیت معلم به مثابه تجربه یادگیری

 2. راهبری آموزشی در عرصه کارورزی

 3. تجارب زیسته در عرصه کارورزی

 4. نظام همکاریهای مدرسه / دانشگاه در عرصه کارورزی

 5. ارزشیابی دانشجومعلمان در کارورزی

 6. تجربیات جهانی در عرصه کارورزی

 7. نقد برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان

 8. کارورزی در نگاه پژوهش و ارزشیابی

 9. نوآوری و ایده پردازی در عرصه کارورزی

 10. آموزش مدرسان کارورزی ، معلمان راهنما و مدیران مدارس کارورزی

 11. تاثیر اجرای برنامه کارورزی بر شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان

 12. استراتژی های توسعه حرفه ای معلمان


نظرات کاربران