سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان:

برای اصلاح وضعیت عفاف وحجاب در دانشگاه ها مدل دانشگاه فرهنگیان الگوی خوبی است

دکترمحمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان:در جلسه معاونین فرهنگی واجتماعی دانشگاه های ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضوردکترغفاری معاون فرهنگی وزارت علوم برگزار شد از ضرورت توجه به مسئله عفاف وحجاب دردانشگاه ها سخن گفت.
وی با بیان اینکه در دانشگاه فرهنگیان چادرحجاب برتراست، گفت: این پوشش در دانشگاه مورد تایید اکثردانشجویان بوده و به قداست فضای این دانشگاه افزوده است ِ
عضوهیات رئیسه دانشگاه درادامه اشاره کرد: مسئله عفاف وحجاب پیچدگی های خاص خود را دارد و باید با این موضوع با دقت وحساسیت برخورد کرد.
در ادامه دکترغفاری معاون وزیرعلوم ضمن اشاره به این موضوع که بیش از یک چهارم دانشجویان کشور در چهاردانشگاه پیام نور، فنی وحرفه ای، علمی وکاربردی و دانشگاه فرهنگیان تجمیع شده اند  بر ضرورت  توجه به  ویژگی های این دانشگاه ها در تدوین دستورالعمل ها وبخشنامه ها تاکید کرد.
درادامه مدیران حوزه وزارت و معاونان فرهنگی واجتماعی دانشگاه های چهارگانه ستادی به طرح دید گاه ها ونظرات خود پرداختند.
استمرارکارگروه دانشگاه های ستادی برای تسریع درانجام فعالیت های فرهنگی واجتماعی  از مصوبات این جلسه با حضورمعاون وزیر علوم بود.

 


نظرات کاربران