اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه

امور اعضای هیات علمی

باسمه تعالی

با عنایت به مصوبه جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه مورخ 98/10/25مدیران بخش های آموزشی از تاریخ مذکور در بخش ماده 3 ترفیعات(پژوهشی) از امتیاز معادل 50 درصد مدیران گروه ها (موضوع دستورالعل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه ، ابلاغیه شماره 229588/15 مورخ 1397/9/18 ) برخوردار خواهند شد.


| شناسه مطلب: 153861

تعداد بازدید: 251 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران