برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته

برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته 

عنوان رشته تحصیلی
وضعیت
دانلود برنامه درسی

آموزش ابتدایی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ابتدایی

آموزش ریاضی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ریاضی

آموزش زبان وادبیات فارسی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش زبان وادبیات فارسی

آموزش زیست شناسی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش شیمی

آموزش فیزیک

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش فیزیک

آموزش ارتباط تصویری

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ارتباط تصویری

.................................................................................................................................................................................................

آموزش الهیات

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش الهیات

آموزش تاریخ

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش تاریخ

آموزش تربیت بدنی

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش تربیت بدنی

آموزش زبان انگلیسی

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان عربی

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش زبان عربی

آموزش جغرافیا

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش جغرافیا

آموزش علوم اجتماعی

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش علوم اجتماعی

آموزش کودکان استثنایی

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش کودکان استثنایی

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

ورودی­های 1399 و قبل از آن

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

آموزش ابتدایی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش ابتدایی

آموزش ریاضی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش ریاضی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش زیست شناسی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش شیمی

آموزش علوم تجربی

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش علوم تجربی

آموزش فیزیک

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش فیزیک

آموزش هنر

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش هنر

.................................................................................................................................................................................................

اموزش دانش ­آموزان با نیازهای ویژه

ورودی­های 1400 و بعد از آن

آموزش دانش ­آموزان با نیازهای ویژه 

آموزش تربیت بدنی

ورودی­های 1400 و بعد از آن

آموزش تربیت بدنی

راهنمایی و مشاوره

ورودی­های 1400 و بعد از آن

راهنمایی و مشاوره

امورتربیتی

ورودی­های 1400 و بعد از آن

امورتربیتی

آموزش کار و فناوری ورودی­های 1400 و بعد از آن آموزش کار و فناوری
     
آموزش زبان انگلیسی  ورودی های 1402 و بعد از آن آموزش زبان انگلیسی
 


نظرات کاربران