انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار می کند :

همایش تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری ، پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی با همکاری دانشگاه فرهنگیان در اسفند ماه در شهر زنجان و با مشخصات زیر برگزار خواهد شد :

هدف اصلی:
تبیین چیستی، چرایی و چگونگی تربیت شهروندی در جامعه

اهداف فرعی:

.1بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین یافته های پژوهشی، نظریه ها، الگوها و رویکردهای علمی درباره تربیت شهروندی
.2مرور تجارب و دستاوردهای ملی و جهانی در باب تربیت شهروندی و فرصت ها و چالش های پیش روی آن
.3ارتقاء دانش و نگرش کنشگران، ذی نفعان و مخاطبان مختلف نظام آموزش و برنامه درسی و دیگر بخش های مرتبط
جامعه درخصوص مسأله تربیت شهروندی

محورهای اصلی و فرعی:
-1مبانی تربیت شهروندی
-1-1مبانی تاریخی تربیت شهروندی
-2-1مبانی فلسفی تربیت شهروندی
-3-1مبانی سیاسی تربیت شهروندی
-4-1مبانی اجتماعی- فرهنگی تربیت شهروندی
-5-1مبانی روان شناختی تربیت شهروندی
-6-1مبانی هنری و زیبایی شناختی تربیت شهروندی
-7-1مبانی دینی تربیت شهروندی
-8-1مبانی حقوقی و قانونی تربیت شهروندی
-2مفاهیم و مولفه های تربیت شهروندی
-1-2تربیت شهروند آگاه به مسائل جامعه
-2-2تربیت شهروند آگاه به حقوق فردی و اجتماعی
-3-2تربیت شهروند مسئولیت پذیر و مشارکت جو
-4-2تربیت شهروند دموکراتیک
-5-2تربیت شهروند انتقادپذیر و انتقادگر
-6-2تربیت شهروند عدالت خواه
-7-2تربیت شهروند صلح جو و امنیت طلب
-8-2تربیت شهروند حافظ میراث فرهنگی و هنری
-9-2تربیت شهروند حافظ محیط زیست
-3اسناد بالادستی و تربیت شهروندی
-1-3سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت شهروندی
-2-3سند برنامه درسی ملی و تربیت شهروندی
-3-3سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران و تربیت شهروندی
-4-3منشور حقوق شهروندی و تربیت شهروندی
-4نظام آموزشی و تربیت شهروندی
-1-4تربیت شهروندی در آموزش های پیش از دبستان
-2-4تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره ابتدایی
-3-4تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی دوره متوسطه اول و دوم
-4-4تربیت شهروندی در آموزش و برنامه های درسی نظام آموزش عالی
-5-4تربیت شهروندی و برنامه درسی پنهان
-6-4تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه تعلیم و تربیت رسمی
-7-4تربیت شهروندی و تربیت معلم پیش از خدمت
-5نهادهای عمومی و تربیت شهروندی
-1-5تربیت شهروندی و نقش نهادهای مدنی، انتظامی و قانونی ملی
-2-5تربیت شهروندی و نقش نهادها و ارکان محلی
-3-5تربیت شهروندی و نقش شهرداری ها
-4-5تربیت شهروندی و نقش سازمان صدا و سیما
-5-5تربیت شهروندی و نقش سازمان های متولی بهداشت و سلامت
-6-5تربیت شهروندی و نقش سازمان های غیر دولتی
-7-5تربیت شهروندی و نقش کنشگران عرصه عمومی
-6فضای سایبر و تربیت شهروندی
-1-6حقوق و مسئولیتهای الکترونیکی و تربیت شهروند الکترونیک
-2-6دولت الکترونیک و تربیت شهروند الکترونیک
-3-6زیرساخت های فناوری و تربیت شهروند سایبر
-4-6شبکه های اجتماعی مجازی و تربیت شهروند سایبر
-5-6تربیت شهروند سایبر و نقش کنشگران عرصه رسانه و شبکه های اطلاعاتی
-6-6فرصت های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
-7-6آسیب های فضای سایبری و تربیت شهروند سایبر
-7فرهنگ و تربیت شهروندی
-1-7فرهنگ ملی و تربیت شهروندی
-2-7قومیت و تربیت شهروندی
-3-7جنسیت و تربیت شهروندی
-4-7فرهنگ خانواده و تربیت شهروندی
-5-7فرهنگ مدرسه و تربیت شهروندی
-6-7فرهنگ دانشگاه و تربیت شهروندی
-7-7شهروندی فرهنگی و تربیت شهروندی

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری همایش 16و 17اسفند 1396
مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات 25آذر )1396فرمت چکیده تفصیلی از طریق سایت همایش قابل دسترس است(
اعلام نتایج داوری مقالات 5بهمن 1396
ثبت نام در همایش 10بهمن 1396
 
info@icsaconference15.ir وicsaconference15@gmail.com :رایانامه
http://icsaconference15.ir :وبگاه
@icsaconference15:کانا


| شناسه مطلب: 90598

تعداد بازدید: 310 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران