تخصیص پژوهانه به اعضای هیات علمی واجد شرایط دانشگاه

 به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و پیرو دستورالعمل تخصیص پژوهانه ، اعضای هیات علمی دانشگاه   می توانند جهت دریافت اعتبار پژوهانه در سه ماهۀ نخست هر سال درخواست خود را با گزارش ارایه گزارش عملکرد سال قبل به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان ارسال نمایند. در سال جاری این فرصت تا پایان شهریور ماه تمدید گردید که طی آن در مجموع تعداد 99 نفر ازاعضای هیات علمی  مستندات عملکرد پژوهشی سال قبل خود را به معاونت ارسال نموده و در نهایت 61 تن از آنها موفق به کسب حداقل امتیاز برای به دریافت اعتبار پژوهانه شدند. با این توضیح مطابق بند چهارم ماده هفت دستورالعمل پژوهانه، اساتید جهت دریافت اعتبار پژوهشی باید دست کم 5 امتیاز کسب کنند.

بر اساس  این گزارش ، کمیته تخصیص پژوهانه با نظر تشویقی و افزایش ضریب محاسبه ، پس از محاسبۀ اعتبار هر متقاضی، میزان اعتبارپژوهانه برای انجام فعالیتهای پژوهشی متقاضیان واجد شرایط را مشخص که نتیجه طی نامه ای به مدیریتهای پردیس های استانی اعلام گردیده است. شایان ذکر است که در قالب این طرح در سال 1396 مبلغی در حدود 3300000000 ریال (معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون ریال) در اختیار اساتید قرار خواهد گرفت. اساتید برای استفاده از اعتبار پژوهانه خود لازم است مطابق جدول شماره یک ماده 5 دستورالعمل پژوهانه مستندات فعالیتهای پژوهشی خود را که در سال 1396 منتشر کرده اند همراه با اسناد مثبتۀ مالی مربوط به هزینه کرد این فعالیتها را تا پایان سال جاری به معاونت پژوهشی و فناوری ارسال کنند تا مقدمات پرداخت مبلغ تعیین شده بر اساس دستورالعمل فراهم گردد.


| شناسه مطلب: 90813

تعداد بازدید: 275 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران