نور دیویدز در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم عنوان کرد:

علیرغم افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و یادگیری؛ این مهارت برای ارزیابی درس کارورزی مورد بی مهری قرار گرفته است

 

 

 در بخش دیگری از سمپوزیوم تطبیقی تربیت معلم که در اصفهان برگزار شد،  نور دیویدز استاد علوم تربیتی دانشگاه آفریقای جنوبی به بیان مطالبی درخصوص تجارب  کارورزی دانشجو معلمان و مدرسان: به سوی مدل ارزیابی ICT  محور، برای توسعه صلاحیت حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر پرداخت.

وی درس کارورزی را از دروس اصلی و مهم اغلب برنامه های تربیت معلم جهان دانست و گفت: اگرچه ممکن است این درس به لحاظ ساختار و محتوا در کشورها متفاوت باشد اما اغلب از مهمترین دروس تربیت معلم است.

نور دیویدز با بیان این که  بر اساس سیاست های تربیت معلم آفریقای جنوبی،  درس کارورزی یکی از دروس اصلی برنامه درسی این کشور است خاطر نشان کرد: در افریقای جنوبی  این درس در  دوره چهار ساله لیسانس اجباری بوده و گذراندن آن برای دریافت مدرک فوق لیسانس تعلیم و تربیت ضروریست.

وی در ادامه  کارورزی را فضایی برشمرد که توسط برنامه درسی برای توسعه و ارائه دانش موضوعی، کسب صلاحیت های حرفه ای، کسب مهارت های تدریس و بهترین عملکرد در تدریس عملی ایجاد می شود.

استاد علوم تربیتی دانشگاه آفریقای جنوبی با تکیه بر دانش و فناوری دانش تربیتی  و فنون تدریس و دانش موضوعی و "نظریه ارتباط/  اتصال" طبیعی و تفسیر نتایج حاصل از پژوهش کیفی(در مقیاس خرد)؛  به ارائه تجارب ارزیابی دانشجو معلمان و مدرسان از درس کارورزی پرداخت.

وی با بیان اینکه اگرچه شکل فعلی کارورزی در روش تدریس آینده دانشجویان قطعاً ارزش کاربردی دارد اما نباید از تجارب منفی دانشجویان نیز غافل ماند اظهار کرد: علیرغم افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش و یادگیری استفاده از آن؛ این مهارت برای ارزیابی درس کارورزی مورد بی مهری قرار گرفته است.

نور دیویدز،  با  استناد به نتایج حاصله از پژوهش انجام شده و عکس العمل های دانشجویان نسبت به این طرحICT محور،  به ارائه مدلی برای ارزیابی کارورزی که قادر به پوشش معایب مدلهای فعلی تربیت معلم بوده و علاوه بر آن مسیر ارتقاء پیش از  خدمت  به حین خدمت و  نهایتا به یادگیری مادام العمر را مهیا و هموار سازد؛ پرداخت.


| شناسه مطلب: 92903

تعداد بازدید: 189 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران