پرفسور اقسان بهاردین در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی:

رویکردهای آموزشی که معلمان اتخاذ میکنند حاصل تاثیر پندارها و نگرش های در انتخاب آن هاست

 

پرفسور اقسان بهاردین  مدرس دانشگاه وسترن کیپ  آفریقای جنوبی در سخنان خود به نظریه های حوزه تربیت معلم و چند بعدی بودن آموزش و تدریس اشاره کرد و گفت: تعدد  نظریه های موجود تعداد دریچه نگاه به آموزش و تدریس را در پی خواهد داشت که خود منجر به تعدد ابعاد تدریس می شود، رویکردهای آموزشی که معلمان اتخاذ میکنند حاصل پندارها و نگرشهای آنان و انتخاب این رویکردها است.

وی با اشاره به تاثیر شیوه های تدریس بر اساس نحوه انتقال دانش به بیان این نکته پرداخت که چه نوع  رویکردی را میتوان رویکرد تربیتی تلقی نمود؟  کدام تعابیر و تفاسیر معتبر تر است و مهمتر اینکه اهداف اصلی آموزش باید چگونه اهدافی باشند؟

پرفسور اقسان بهاردین  در ادامه ضمن تشریح  سه نظریه اجتماعی آموزش از بعد نظر هم از بعد عمل، به ارائه مطالبی درخصوص این نکته که تدریس مبتنی بر چارچوب مثبت فکری چه تدریسی است و چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟، بیان پارادایم تفسیری و تبیین  رویکرد مهم آموزشی پرداخت

وی با بیان اینکه هر یک از این رویکردها با تبعاتی فوری همراه بوده و به سرعت بر استنباط ما از نحوه کسب دانش تاثیر گذار است، افزود: در عین حال این رویکردها خالی از تبعات بلند مدت و متاثر بر نحوه درک ما از جامعه نخواهد بود.

مدرس دانشگاه وسترن کیپ  آفریقای جنوبی در بخش دیگری از سخنرانی خود به ارائه نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریه ها و تعابیر هریک از رویکردهای تربیتی، شامل مفروضاتی مرتبط با اعمال و  رفتار اجتماعی که تدریس نیز  در زمره آنها است  پرداخت.

وی در پایان به این پرسش که تا چه حد تعلیم و تربیت قادر به رفع نیازهای جامعه است از منظر هریک از نظریه ها پاسخ داده و به بیان ارتباط  تدریس با زندگی دانش آموزان در پژوهش انجام شده اشاره کرد و افزود: آموزش و تعلیم یک مقوله اجتماعی است که به مدد سایر مقولات اجتماعی برای ایجاد یک جامعه عدالت - محور ضروری است.


| شناسه مطلب: 92909

تعداد بازدید: 195 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران