سرپرست دانشگاه عنوان کرد:
حراست حاشیه پنهان حافظ متن است.

دکتر خنیفر در مراسم معارفه مدیر کل جدید دفتر مرکزی حراست عنوان کرد: حراست حاشیه پنهان حافظ متن و مدرسه ترمیم رفتارهاست. حراست ها با احصاء آسیب ها و تهدید ها و آینده پژوهی از وقوع آن ها در آینده جلوگیری می نمایند.
در ادامه ایشان به تبیین شاخص های حراست مؤفق
( شنود مؤثر، رازداری، تأمل و درنگ ،مستند سازی ،چند جانبه نگری، پیشینه کاوی، تجارب بین المللی، استفاده ازابزار پیشرفته، خداحافظی با حب و بغض ) پرداختند و خواستار توجه ویژه به شاخص مستند سازی شدند.


| شناسه مطلب: 95333

تعداد بازدید: 213 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران