نشست صمیمی مشاور ریاست و مدیر کل دفتر مرکزی حراست با حراست های تابعه بصورت بر خط

در مورخ 96/10/10 آقای دلقندی در نشستی صمیمی با حراست های پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور با ارتباط استانی ویدئو کنفرانس، شرکت یافتند.
آقای دلقندی در این نشست ضمن اعلام برنامه های دفتر مرکزی حراست، سیاست های کلی حراست را تبیین نمود. ایشان حضور حراست در مجموعه را فعال، روشنگر، کارامد و تأثیرگذار خواندند.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست، لزوم حفظ هوشیاری در خصوص وقایع اخیر را، از کلیه حراست ها خواستار شد .
مشاور ریاست دانشگاه از مسئولین حراست و کارشناسان آنان انتظار دارد، اخبار و اطلاعات محرمانه از طریق آنان به مدیریت مجموعه اطلاع رسانی گردد و اخبار باید دقیق و ارزیابی شده باشد.
مشاور ریاست دانشگاه گفت: حراست پویا، حراستی است که اخبار خود را با نظریه پردازی،تجزیه و تحلیل محیطی و سیاسی-اجتماعی، انجام دهد تا  در تصمیم سازی و تصمیم گیری از آن بهره برداری نمود.
آقای ماجدی نیا معاون دفتر مرکزی حراست، ضمن تبریک انتصاب آقای دلقندی در سمت مشاور ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست، ایجاد و توزیع بولتن خبری به مدیران جهت شفاف سازی محیط مدیریت ایشان را امری مهم دانستند.
قائم مقام دفتر مرکزی حراست، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ امنیت  فضای دانشجویی از حراست ها خواست نظارت بیشتری بر عملکرد مسئولین و رفتار دانشجویان داشته باشند تا از بروز اعتراضات پنهان، پیشگیری گردد.
ایشان در ادامه اقداماتی که حراست می بایست دنبال نماید را از سوی رؤسای اداره های دفتر مرکزی حراست، تبیین و در پایان حراست های استان ها، یک به یک خود را معرفی نمودند.


| شناسه مطلب: 95748

تعداد بازدید: 294 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران