دانشگاه فرهنگیان

همایش، نشست ها و جلسات

  • پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور استان قم
   پنجمین دوره بالندگی دبیران شورای صنفی سراسر کشور استان قم
  • در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
   در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
  • در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
   در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
  • در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
   در نخستین گردهمایی صمیمانه اندیشه ورزان و پیشکسوتان تربیت معلم تهران
  • جلسات
   جلسات
  • جلسات
   جلسات
  • جلسات
   جلسات
  • جلسات
   جلسات
  • جلسات
   جلسات