رشته های تحصیلی و برنامه های درسی

 

عناوین رشته های تحصیلی و سر فصل برنامه های درسی مقاطع مختلف تحصیلی 

 

 

برنامه­ های درسی (تولید و بازنگری دور اول) مختص دانشجومعلمان «ورودی­های 1399 ، 1398 و قبل از آن»

عنوان رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
وضعیت
برنامه درسی
جدول توزیع دروس در 8 نیمسال تحصیلی

آموزش ابتدایی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ابتدایی

 

آموزش ریاضی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ریاضی

 

آموزش زبان وادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش زبان وادبیات فارسی

 

آموزش زیست شناسی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش زیست شناسی

 

آموزش شیمی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش شیمی

 

آموزش فیزیک

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش فیزیک

 

آموزش ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1398 و قبل از آن

آموزش ارتباط تصویری

 

آموزش الهیات

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش الهیات

 

آموزش تاریخ

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش تاریخ

 

 

آموزش تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش تربیت بدنی

 

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش زبان انگلیسی

 

آموزش زبان عربی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش زبان عربی

 

آموزش جغرافیا

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش جغرافیا

 

آموزش علوم اجتماعی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش علوم اجتماعی

 

آموزش کودکان استثنایی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

آموزش کودکان استثنایی

 

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و قبل از آن

مشاوره و راهنمایی بسته فعالیت­های پرورشی و مشاوره

 

 
برنامه­ های درسی (تولید و بازنگری دور دوم) مختص دانشجومعلمان «ورودی­های *سال 1399 و بعد از آن»
عنوان رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
وضعیت
برنامه درسی

آموزش ابتدایی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش ابتدایی

آموزش ریاضی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش ریاضی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش زبان و ادبیات فارسی

آموزش زیست شناسی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش زیست شناسی

آموزش شیمی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش شیمی

آموزش علوم تجربی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش علوم تجربی

آموزش فیزیک

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش فیزیک

آموزش هنر

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1399 و بعد از آن

آموزش هنر

                                         برنامه­ های درسی  مختص دانشجومعلمان «ورودی­های *سال 1400 و بعد از آن

اموزش دانش ­آموزان با نیازهای ویژه

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1400 و بعد از آن

آموزش دانش ­آموزان با نیازهای ویژه 

آموزش تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1400 و بعد از آن

آموزش تربیت بدنی

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1400 و بعد از آن

راهنمایی و مشاوره

امورتربیتی

کارشناسی پیوسته

ورودی­های 1400 و بعد از آن

امورتربیتی

آموزش کار و فناوری کارشناسی پیوسته ورودی­های 1400 و بعد از آن آموزش کار و فناوری

 برنامه­ های درسی  مختص دانشجومعلمان «ورودی­های *سال 1402 و بعد از آن

آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته ورودی­های 1402 و بعد از آن آموزش زبان انگلیسی

 


برنامه­ های درسی کارشناسی ارشد

عنوان رشته
مقطع تحصیلی
برنامه درسی

الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم قرآن و حدیث

زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

برنامه ریزی درسی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زیست­ شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش زیست­ شناسی

آموزش ریاضی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش ریاضی

آموزش فیزیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش فیزیک

آموزش شیمی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

آموزش شیمی

رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدیریت آموزشی

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

روانشناسی تربیتی

 
برنامه بازنگری شده ورودی های 1401 و بعد از آن
آموزش زیست شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زیست شناسی
آموزش تربیت بدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش تربیت بدنی
آموزش تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش تاریخ
 
برنامه بازنگری شده ورودی های 1402 و بعد از آن
آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش ابتدایی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان و ادبیات فارسی
برنامه درسی مهارت آموزی( ماده28)
عنوان
برنامه درسی

برنامه درسی مهارت آموزی - مصوب ( ماده 28)

برنامه درسی مهارت آموزی

سر فصل دروس تعلیم و تربیت اسلامی دبیر خانه هماهنگی گروه های معارف و تربیت اسلامی
عنوان
برنامه درسی

کتابچه دروس تعلیم و تربیت اسلامی

دروس تعلیم و تربیت اسلامی 

 

 


نظرات کاربران